Az Égi Út útja és céljai

Céljaink pontosítása

Bár egyesületünk célját az alapításkor megfogalmaztuk (és erről lentebb olvashatsz is), az évek során ez a cél tovább érett, formálódott. Úgy éreztem hát, hogy némi pontosításra szorul.

Ma az egyesület tevékenysége legnagyobb részt tanításokból, előadásokból és foglalkozásokból áll. Ezek a rendezvények számos területet felölelnek, de egyetlen cél fogja csokorba őket.

Az emberek visszavezetése a valós hithez, és egy igaz egyház megalapozása.

Az egyház kifejezés sokak számára félelmetes lehet, így nagyon röviden leírom az egyház, a hit, a vallás, és nem utolsó sorban Isten és az Ember fogalmát, ahogyan mi látjuk.

Az Isten, vagy Teremtő számunkra nem egy vallási világkép által megfogalmazott entitás. Mi úgy látjuk, a teremtés, a teremtett világ törvényeinek megalkotója, az energia és erő, mely mindent magában foglal. És, aki megismerhető.

A hit, mikor valaki a teremtés állta ismert törvényei szerint él és cselekszik, mindenkor. Hisz ha így tesz, akkor isten szerint él akkor is, ha nem tudja, a döntései alapján mi vár rá, de tudja, a törvény őt rossz irányba nem tereli. A törvény szerint dönt akkor is, ha látja, hogy ez rá nézve negatívumokkal jár, mert tudja, a teremtés törvényének megnyilvánítása fontosabb, mint az ő egyéni érdeke.

A vallás azon emberi elképzelések gyűjtőfogalma, amelyek a hitet és isten valamilyen formában értelmezik. De itt emberi elképzelésekről beszélünk. Ezért nekünk meggyőződésünk, hogy isten nem azonos a vallással, és istent nem lehetséges valláson keresztül megtalálni. Igen, minden vallás lát valamit a teremtőből, de a dogmái, és merev, emberi elképzeléshez igazított tanításai által lehetetlenné teszi a teremtés megértését, és ez által a szabadság és teljesség, a teremtővel való egység elérését.

Az egyház pedig azon társadalmi szervezet, mely az istent kereső embereket összefogja. Vagy egy vallás dogmáinak keretében, beszűkítve lehetőségeiket, vagy a teremtésről való tudást összegyűjtve, legyen az tudományos eredmény, új isteni felismerés vagy ihletett művészet, rendelkezésére bocsájtja azt az embernek, anélkül, hogy saját képére formálná. Ily módon lerántja a misztika leplét a hitről, és a kevesek irányításra való kiváltsága helyett, a széles körben elérhető szabadság lehetőségévé teszi.

Mert hisszük, hogy minden ember, lelkén át isten megnyilvánítója e világban. És szabad akaratával dönthet arról, hogy a teremtővel kíván azonosulni, a lelkén át őt vezető fény által, vagy az anyaggal, a születés és halál körforgását választva. És mint szabad akarattal, és az isten teremtő erejével felruházott lény, az ember önállóan elérheti a tökéletességet. Így semmilyen vallás, tudomány, vagy más emberi nézőpont nem sajátíthatja ki magának az ember istennel való kapcsolatát. Ehelyett, a valós hit megalapozása a cél. Egy olyan egyház megteremtésével, ahol a teremtésről való tudás összegződik, legyen ez tudományos eredmény, hitbeli felismerés és élettapasztalat, vagy akár művészet. És e tudást mindenki számára elérhető, úgy, hogy nem az egyházhoz kötött, nem teremt számára privilégiumokat. Az egyház csupán segítség, aki összegyűjti az istenhez való út építőköveit. Amely utat aztán minden ember maga épít fel és jár be, hisz mindnyájunknak saját útja van isten felé, amit léleknek hívunk.

Ezt a munkát tűztük ki célunkul az elmúlt években, és ezen dolgozunk ma is.

 

Az itt olvasottakat hosszabban, bővebben kifejtve megtalálod itt, az egyesület oldalán. Amiről pedig itt nem írok, de érdekelne, azt bátran kérdezd meg tőlük személyesen, az elérhetőségeknél megadott lehetőségek felhasználásával.

 

Mészáros Szabolcs

Az Égi Út Egyesület vezetője

 

Az Égi Út egyesületét azért hoztuk létre, hogy általa megújítsuk a teremtés és az ember szövetségét, a hiten, és a felelős életen át. Célunk, hogy az egyén, és általa a család, a nemzet, és az emberiség összessége visszatérjen a fény útjára, és a teremtés törvényeit megismerve, azokat követve, megújulhasson. Hisszük, hogy e feladatot dogmatikus módon véghezvinni nem lehetséges. Ezért nem hozunk létre vagy tanítunk teológiai és ideológiai rendszereket.

Ehelyett a fény követését, és annak gyakorlati módszereit tanítjuk, az anyag istenítése helyett azt hirdetjük, hogy minden ember szabaddá, isten teremtő társává válhat a felelős munka által, amit önmagán végez.

Hisszük, hogy ez a munka, és az isten felé vezető úton való gyakorlati iránymutatás, a teremtés törvényeinek megismerése és a velük való azonosság elérése volt minden hiteles, ősi hitrendszer alapja. Ennek alapjai megtalálhatók a védikus tanokban, a buddhizmusban, vagy az ősi Egyiptomi tanításokban éppúgy, mint az ősi népek „animista” hitvilágában. Erről tanított Krisztus, Buddha, Zaratusztra, és számos próféta is.

Ősi hitvilágunk alapját is a világegyetem teremtés törvényeinek ismerete, az élet pontos megismerése, és az erők használata jellemezte. Ez csak később, a tudás fokozatos elvesztésével alakult át egyfajta babona jellegű szokásrendszerré, akárcsak a nagy világvallások esetén, ahol a mester halála után, a tudás fokozatosan elveszett, maga alá temette a tudást nélkülöző elméletek és okoskodó önigazolások, utánzásra épülő tartalmatlan szertartások tengere.

Ezért mi nem az ősi hitvilág, vagy az ősi vallások ma fellelhető tanításait követjük. Ehelyett megragadjuk azok lényegét, úgy, hogy az élet próbájának vetjük alá. Azon elv szerint, hogy ami működik az életben, az igazság, ami nem, az akkor sem az, ha milliók gondolják annak. Úgy tapasztaltuk, hogy az igazságot az élet, a teremtéstörvények és működésük hordozza, annak felismerése a tudatos életben rejlik, nem mások elméleteinek tanulmányozásában, vagy a csodálatos utáni vágyakozásban. E kutatás során felfedeztük, hogy a teremtő törvényei nem csupán összeegyeztethetők a mai, természettudományok által felállított alaptörvényekkel, de ezek a törvények a teremtés anyagra vonatkozó törvényszerűségeinek részét képezik.

E gyakorlati szemlélet mentén végzett munka, és annak felismerései erősítették meg azt a kezdetekkor is meglévő célkitűzésünket, hogy ne az ősi tanításokat gyakoroljuk, hanem értsük meg azt, azok hogyan vezették el az embert a világegyetemmel való egységhez, és ezt ma hogyan kamatoztathatnánk. Felismertük, hogy e megértés útja nem a gyakorláson, hanem a gyakorlaton át vezet. Mert élő az, ami az életben működik.

Isten felé vezető utunk során célul tűztük ki, hogy ezt a gyakorlati tudást, és a hozzá vezető utat, megérthető és elsajátítható formában, másoknak is átadjuk. Ennek fő oka nem az volt, hogy az út keresése során megismert vallási, ezoterikus és szellemi tanítások az életben jórészt nem igazolták vissza az általuk ígérteket. A fő ok az volt, hogy Isten felhívást tett felénk, hogy tegyük meg ezt. Saját tapasztalatok alapján mutassunk egy új irányt felé, hogy a kor emberének újra esélye legyen a vele való egység elérésére. Ezzel nem azt kívánom mondani, hogy más út nincs, vagy helytelen. Csupán annyit, hogy a mi célunk egy gyakorlatban működő, illúzióktól mentes út létrehozása, mely az ember teremtéssel való egységéhez vezet. És hogy erre én, személy szerint felhívást kaptam a teremtéstől.

E tanításokat több úton kívánjuk megközelíteni.

Az első út, a példamutatás. Ezért az egyesület tagjai a gyakorlatban a teremtés általunk ismert törvényei szerinti életet élnek, legjobb tudásuk szerint. A működő gyakorlatban próbálják életüket teljessé, az általuk végzett munkát teremtővé tenni.

A második út a tudás átadása. Tanítás az élet törvényeiről, a helyes hozzáállásról, amely meghozza a teremtéssel való egységet. E tanítások is gyakorlati, és nem dogmatikus jellegűek.

A harmadik út a teremtéstörvények és erők, az anyag lehetőségei szerinti közvetlen megtapasztalása, szertartásokon, és egyéb, szakrális tevékenységekben, melyet nem egy dogmatikus hagyomány, hanem az erő működésének törvényszerűségei fognak keretrendszerbe.

Végcélunk az isteni tudás, hit és vallás megújítása azok számára, akiknek belülről fakadó igénye van rá, vallási, és más hovatartozástól függetlenül.

 

Mészáros Szabolcs

Az Égi Út Egyesületének képviselője

 

Minden igaz embernek utat mutatni az Isten felé. Ezt a természet a sors az univerzum és az ember ismeretén keresztül tesszük. Tanításaink azon alapulnak, hogy az emberi forma a mindenség (univerzum) lenyomata, ebben ölt formát a lélek, hogy megértse a mindenség működését és a sorsán keresztül szolgálja az életet és ezáltal visszatérhessen Istenhez. Ezért nincsenek dogmáink mert minden ember az egyéni sorsa miatt egyéni viszonyban van az élettel és ezáltal Istennel. Tanításainkkal segíteni szeretnénk az embereknek az élet törvényeinek megértésében és hogy hogyan érzékelheti az ember, a körülötte lévő világot, a természet és az élet elemeinek energiaként való befogadásán és érzékelésén keresztül. Nem csodákat akarunk mutatni, aki azt keresi nem tudunk ebben segítségére lenni! Aki viszont az igaz értékeket keresi és áldozatos munkán keresztül, önmaga és az élet megismerésén keresztül meg akarja találni Istent, segítségére tudunk lenni. Az élet maga a csoda és csak mi magunk hozhatjuk létre.

Kreiczer Krisztián

Az Égi Út Egyesület képviselője